Pokemon Redesign #529-530 – Drilbur, Excadrill

Pokemon Redesign #529-530 – Drilbur, Excadrill