nothingbutgames:

nothingbutgames:

Pokémon anime and Pokémon Yellow Version (1998) parallel.