Pokemon Redesign #672-673 – Skiddo, Gogoat

Pokemon Redesign #672-673 – Skiddo, Gogoat