BetaPokemon #38 – Proto Politoed

BetaPokemon #38 – Proto Politoed

Type: Water

Poliwag Line

Masterlist