BetaPokemon Redesign #72 – Proto Porygon2

BetaPokemon Redesign #72 – Proto Porygon2

Redesign for an early version of Porygon2.

Type: Normal

Porygon Line

Masterlist